Funkcjonowanie naszych usług na przełomie lat 2020/2021 - aktualizacja 7.1.2021 r.

Używasz Internet Explorer 6 lub 7. Zalecamy aktualizację do wersji Internet Explorer 9 lub nowszej. Ta wersja umożliwi Ci korzystać z naszej strony bez ograniczeń, bezpieczniej i w lepszej jakości.

Strona główna
LOGOWANIE | REJESTRACJA
W Anglii jest 10:49am (otwarte)
Śledź nas na Facebook | Kontakt

Warunki handlowe


 1. Definicja pojęć

  W niniejszych warunkach handlowych:


  1. Strona internetowa oznacza adres internetowy www.shoppingintheuk.co.uk, www.nakupyvanglicku.sk, www.nakupyvanglii.cz, www.zakupywanglii.pl, www.vasarlasangliaban.hu, www.shoppingintheuk.eu lub www.cumparaturiinanglia.ro.
  2. Usługodawca i nas oznacza firmę Dolphi Couriers Ltd, z siedzibą na 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, Wielka Brytania, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 06658308.
  3. Zamawiający, klient lub odbiorca oznacza osobę lub firmę zarejestrowaną na naszej stronie internetowej.
  4. Wirtualny adres oznacza angielski adres, który jest przydzielony klientowi po pomyślnej rejestracji na naszej stronie internetowej.
  5. Przesyłka oznacza paczkę lub ładunek doręczony pod wirtualny adres klienta lub paczkę lub ładunek wysłany do odbiorcy.
  6. Nadawca oznacza osobę lub firmę, która wyśle kurierem lub pocztą przesyłkę na wirtualny adres klienta lub doręczy ją osobiście.
  7. Opłata oznacza kwotę pieniężną przeznaczoną do zapłaty za świadczone przez nas usługi
  8. Koszty wysyłki jest to opłata za transport przesyłki do odbiorcy.
  9. Zdarzenie szkodowe oznacza uszkodzenie lub utratę przesyłki.
  10. Przewoźnik oznacza kuriera, pocztę lub kogokolwiek, kto transportuje przesyłkę od usługodawcy do odbiorcy.

 2. Wstęp

  1. Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszego dokumentu, ponieważ rejestrując się na naszej stronie internetowej i korzystając z naszych usług akceptujesz fakt, aby niniejszy dokument stanowił umowę prawną, według której będziemy świadczyć nasze usługi.
  2. Jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wiążące dla usługodawcy oraz klienta.
  3. Korzystanie z naszej strony internetowej jest warunkowane wyrażeniem zgody na Warunki korzystania z naszej strony internetowej. Zalecamy również zapoznanie się z dokumentem Ochrona danych osobowych i korzystanie z cookies.
  4. Zastrzegamy sobie prawo co jakiś czas zmienić Warunki Handlowe bez wcześniejszego powiadomienia. Ta zmiana nie będzie mieć wpływu na świadczenie usług, które były zamówione przed wejściem w życie tej zmiany.
  5. Jeśli informacje zawarte w tym dokumencie różniłyby się od informacji podanych na naszej stronie internetowej, ewentualne kwestie sporne będą rozwiązywane na podstawie niniejszych Warunków Handlowych.

 3. Świadczone usługi

  1. Wynajęcie wirtualnego adresu – to nasza główna usługa, która stanowi podstawę dla pozostałych świadczonych przez nas usług.
   1. Wirtualny adres udostępniamy tylko w celu przyjęcia przesyłki pod tym adresem i jej późniejszego wysłania do klienta, pojedynczo lub poprzez konsolidację kilku przesyłek.
   2. Wirtualny adres można wykorzystać wyłącznie jako adres doręczenia przy zakupie w angielskim e-sklepie lub e-sklepie, którego siedziba znajduje się na terenie UE.
   3. Jakiekolwiek inne użycie wirtualnego adresu będzie skutkować anulowaniem rejestracji i zablokowaniem klienta, uniemożliwiając mu korzystanie z naszych usług.
   4. Wirtualny adres można wynająć poprzez rejestrację na naszej stronie internetowej.
   5. Usługodawca zobowiązuje się umożliwić klientowi korzystanie z przydzielonego wirtualnego adresu bez ograniczenia czasowego przy założeniu, że nie zostanie naruszony punkt 3.1.2 lub nie dojdzie do innego naruszenia niniejszych Warunków Handlowych lub Warunków korzystania z naszej strony internetowej.
  2. Konsolidacja przesyłek – usługa, która umożliwia klientowi połączenie dwóch i więcej przyjętych przesyłek w jedną większą przesyłkę. Celem tej usługi są oszczędności na kosztach wysyłki za przekierowanie przesyłki do odbiorcy. Szczegóły usługi są opisane w punkcie 15.
  3. Kontrola przesyłek – usługa, która umożliwia klientowi zlecenie kontroli przesyłki jeszcze przed jej wysyłką do odbiorcy. Szczegóły usługi zostały opisane w punkcie 12.
  4. Fotografowanie przesyłek – usługa, która umożliwia klientowi zlecenie wykonania zdjęć przesyłki jeszcze przed wysłaniem przesyłki do odbiorcy. Szczegóły usługi są opisane w punkcie 13.
  5. Zwrot przesyłek do nadawcy – usługa, która umożliwia klientowi zlecić zwrot przesyłki do nadawcy. Szczegóły usługi są opisane w punkcie 14.

 4. Kraje, dla których świadczymy nasze usługi

  1. Nasze usługi są dostępne dla klientów w następujących krajach:
   1. Republika Czeska
   2. Republika Słowacka
   3. Polska
   4. Rumunia
   5. Bułgaria
   6. Węgry

 5. Rejestracja

  1. Korzystanie z naszych usług jest warunkowane pomyślną rejestracją na naszej stronie internetowej.
  2. Rejestracji mogą dokonać tylko osoby lub firmy z krajów podanych w punkcie 4.
  3. Bezzwłocznie po pomyślnej rejestracji otrzymasz wirtualny adres, z którego możesz od razu korzystać.
  4. Ważność wirtualnego adresu, który został Ci przydzielony, nie jest czasowo ograniczona.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania rejestracji bez żadnej rekompensaty, jeśli dojdzie do naruszenia niniejszych Warunków Handlowych, do naruszenia Warunków korzystania z naszych stron internetowych lub według naszego uznania.
  6. Klient może wystąpić o anulowanie rejestracji poprzez wysłanie takiej prośby na nasz adres e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.
  7. Rejestracja zostanie anulowana dopiero po uregulowaniu wszystkich zobowiązań klienta wobec usługodawcy.
  8. Jeśli klient zdecyduje się na anulowanie swojej rejestracji a jego wirtualny adres zawiera przesyłki, o których przesłanie klient nie wystąpił, przyjmuje się, że klient nie jest tymi przesyłkami zainteresowany a prawo własności do tych przesyłek przechodzi na usługodawcę.

 6. Przyjęcie przesyłki na magazyn

  1. Pod Twoim wirtualnym adresem możemy odebrać wyłącznie przesyłki, w przypadku których można jednoznacznie udowodnić, że należą do klienta lub do nas i są spełnione warunki określone w punktach 6.8., 6.9., 6.11. i 6.12.
  2. Aby można było jednoznacznie udowodnić, że adresatem jest nasz klient lub my, przesyłka musi być oznaczona według instrukcji opublikowanej na koncie klienta.
  3. Oznaczenie oznacza adres, który musi zawierać nazwę naszej firmy, imię i nazwisko klienta oraz jego numer rejestracyjny.
  4. Każda przesyłka, która jest przyjęta pod wirtualnym adresem klienta, to znaczy, że jest możliwa jednoznaczna identyfikacja odbiorcy tej przesyłki, zostanie zapisana na koncie użytkownika najpóźniej do 24 godzin w dniach roboczych. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu przesyłki za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, że klient nie otrzyma wiadomości e-mail informującej o przyjęciu przesyłki.
  5. Jeśli adres na przesyłce nie zawiera którejkolwiek z informacji podanych w punkcie 6.3., przesyłka nie musi zostać odebrana od kuriera lub poczty, ponieważ nie można udowodnić, że przesyłka należy do klienta lub do nas.
  6. Za koszty powstałe w związku z niekompletnie oznakowaną przesyłką nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
  7. Przy odbiorze przesyłki od kuriera, poczty lub przy osobistym doręczeniu przesyłki przez nadawcę nie przeprowadzamy inspekcji przesyłki pod kątem jej uszkodzenia. Przesyłka jest przyjmowana w stanie, w jakim jest doręczona. Jeśli przesyłka jest w widoczny sposób uszkodzona, przy podpisaniu przesyłki (jeśli jest to wymagane) przesyłka zostanie opisana dla doręczyciela jako uszkodzona, przy wprowadzaniu przesyłki do naszego systemu komputerowego przesyłka zostanie również oznaczona jako uszkodzona.
  8. Dowolną przesyłkę jesteśmy w stanie odebrać wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17:30 czasu londyńskiego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przesyłki, które były doręczone poza naszymi godzinami pracy i za przesyłki, które nie były doręczone na nasz adres i odbiór nie był podpisany przez naszego pracownika.
  9. Jesteśmy zdolni odebrać wyłącznie przesyłki, które pochodzą z krajów UE. Jakakolwiek przesyłka, która byłaby wysłana z innego kraju niż kraj członkowski UE, nie zostanie odebrana lub, jeśli taka przesyłka została doręczona, może zostać zwrócona do nadawcy na koszt klienta lub może zostać zniszczona.
  10. Jeśli na wirtualny adres klienta została doręczona przesyłka, która nie pochodzi z UE i taka przesyłka podlega postępowaniu celnemu i została objęta cłem oraz innymi opłatami, klient zobowiązuje się zapłacić nam wszystkie koszty związane z pokryciem tych opłat + opłatę administracyjną w wysokości 10 GBP.
  11. Możemy odbierać wyłącznie przesyłki, które zostały z góry opłacone przez klienta, to znaczy, że doręczenie przesyłki pod wirtualny adres klienta nie może wiązać się z płatnością o jakimkolwiek charakterze. Nie ponosimy odpowiedzialności za koszty, które powstaną po stronie klienta przez to, że nie odbierzemy przesyłki, którą należy opłacić w momencie próby doręczenia przesyłki na wirtualny adres klienta.
  12. Możemy odbierać wyłącznie te przesyłki, które spełniają warunki według punktu 7. Jeśli klient zleci przesłanie na wirtualny adres przesyłki, która nie spełnia warunków podanych w punkcie 7., usługodawca może zwrócić takie przesyłki do nadawcy na koszt klienta, może je zniszczyć lub postąpić z nim w sposób, który uzna za stosowne.

 7. Właściwości przesyłek

  1. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie przesyłki, które będą doręczone na jego wirtualny adres i zostaną jednoznacznie zidentyfikowane jako należące do niego, bez względu na to, czy doręczenie przesyłki było inicjowane przez klienta lub inną osobę.
  2. Klient zobowiązuje się, że na wirtualny adres będzie zlecał wysyłkę wyłącznie takich przesyłek, które spełniają następujące warunki:
   1. Przesyłka ani produkty w przesyłce nie są niebezpieczne dla otoczenia, naszych pracowników ani klientów.
   2. Przesyłka nie zawiera niczego, co znajduje się na liście zakazanych produktów, które są zdefiniowane w punkcie 7.3.
   3. Produkty w przesyłce mogą być transportowane transportem lotniczym, a zatem spełniają wymogi ICAO – Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
   4. Produkty w przesyłce nie są objęte zakazem importu do krajów doręczenia.
   5. Maksymalne wymiary przesyłki nie przekroczą 120 cm szerokości, 100 cm długości i 180 cm wysokości.
   6. nie chodzi o przesyłkę listową lub magazyn/czasopismo.
  3. Lista produktów, których nie można wysyłać na wirtualny adres klienta:
   1. aerosol - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   2. airbag - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   3. akumulatory litowe i litowo – polimerowe, nowe i zużyte, jeśli nie znajdują się bezpośrednio w urządzeniu elektrycznym - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   4. akumulatory samochodowe - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   5. amunicja do broni
   6. bród
   7. broń
   8. chemikalia
   9. ciecz
   10. czek
   11. fałszywe waluty
   12. gaśnice
   13. gotówka, karty kredytowe, karty debetowe
   14. jakakolwiek pozycja zawierająca benzynę, olej, ciecz, gaz lub dym
   15. kanapy i sofy - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   16. kierownica pojazdu - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   17. kolory - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   18. kontrolowane narkotyki i środki odurzające
   19. lakier do paznokci - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   20. leki (wraz z lekami na receptę)
   21. loterie, wejściówki
   22. maska samochodu - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   23. materiał radioaktywny
   24. materiały wybuchowe
   25. metale szlachetne i kamienie
   26. mięso i inne produkty zawierające mięso
   27. napinacze pasów bezpieczeństwa do pojazdów - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   28. napoje alkoholowe
   29. Niebezpieczny towar według definicji ICAO - International Civil Aviation Organization - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   30. Nieprzyzwoite publikacje i pornografie, tak jak to zostało zdefiniowane w Criminal Justice and Immigration Act 2008 a v Criminal Justice Act 1988
   31. Nóż, miecz lub cokolwiek, co ma ostrze dłuższe niż 3,5cm
   32. olej
   33. papierosy i tabak
   34. paszporty lub inne dokumenty osobiste
   35. perfumy - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   36. pestycydy
   37. piła łańcuchowa - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   38. próbki biologiczne
   39. produkty posiadające Azbest
   40. przednia szyba samochodowa
   41. repliki broni
   42. rośliny
   43. ryby (żywe lub martwe)
   44. substancje powodujące korozję
   45. substancje zakaźne
   46. suchy lód
   47. szczątki ludzkie
   48. szybko psujący się towar i artykuły spożywcze
   49. toalety - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   50. toner do drukarki - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   51. woda po goleniu - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   52. zapałki
   53. zlewozmywaki - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   54. znaczki pocztowe i inne środki płatnicze
   55. zużyte baterie alkaiczne, NiCd, NiMH - nie obowiązuje dla Dolphi Transport
   56. zwierzęta w jakiejkolwiek formie (żywe lub martwe)
  4. Lista produktów, które usługodawca odbierze od kuriera, poczty lub które będą doręczone osobiście pod wirtualny adres klienta, ale za które nie można wypłacić żadnej rekompensaty w przypadku zdarzenia szkodowego. Takie same ograniczenia dotyczą produktów, które w opisie i zawartości są podobne do poniższych produktów.
   1. akwaria
   2. aparaty fotograficzne, obiektywy do aparatów, oświetlenie fotograficzne
   3. ceramika
   4. delikatne pozycje (wszystkie)
   5. fotografie w ramce
   6. kabiny prysznicowe
   7. kamery
   8. karty SIM
   9. klejnoty
   10. komputery
   11. kosz na odpady
   12. kryształ
   13. laptopy, notebooki, tablety
   14. lornetki
   15. lustra
   16. meble, jeśli nie są rozebrane i zapakowane w kartonie
   17. mikrofalówki
   18. mikroskopy
   19. monitory komputerowe
   20. naczynia ceramiczne
   21. obrazy
   22. obrazy zaramowane i malowidła
   23. okna dachowe
   24. okna i drzwi z szybami
   25. okulary
   26. płytki
   27. porcelana chińska
   28. projektory
   29. ramy okienne
   30. reflektory samochodowe
   31. skanery
   32. sprzęt AGD (lodówki, piekarniki, zamrażarki, okapy, itd.)
   33. szkło i produkty ze szkła
   34. telefony, smartfony
   35. telewizory i ekrany - LCD, plazma, LED, CRT, TFT
   36. wazy
   37. wejściówki
   38. wędki
   39. wyroby z marmuru
   40. zegarki
   41. żarówki
   42. żyrandol lub inne lampy

 8. Niezidentyfikowane przesyłki

  1. Wszystkie przesyłki, na których podany adres nie zawiera wszystkich potrzebnych danych do identyfikacji właściciela, przede wszystkim imienia i nazwiska klienta, jego numeru rejestracyjnego i nazwy naszej firmy, uważa się za przesyłki niezidentyfikowane, jeśli nie można jednoznacznie wskazać właściciela takiej przesyłki.
  2. Jeśli otrzymamy niezidentyfikowaną przesyłkę, taka przesyłka zostanie otwarta przez naszych pracowników i zostanie przeprowadzona próba identyfikacji zawartości przesyłki przede wszystkim na podstawie listu przewozowego lub faktury, jeśli przesyłka będzie je zawierać.
  3. Jeśli nawet po otwarciu przesyłki nie można jednoznacznie określić właściciela, zostanie przygotowana dokumentacja zdjęciowa przesyłki i jej zawartości, a przesyłka zostanie wprowadzona do naszego systemu komputerowego do sekcji Niezidentyfikowane przesyłki.
  4. Jeśli klient zagubi przesyłkę a przesyłka ta znajduje się wśród niezidentyfikowanych przesyłek, może wystąpić o jej przeniesienie na swoje konto. W tym celu klient powinien przedłożyć informacje, które jednoznacznie identyfikują go jako właściciela tej przesyłki, poprzez wypełnienie formularza o danej przesyłce.
  5. Po otrzymaniu informacji o niezidentyfikowanej przesyłce, co do której klient rości sobie prawo, usługodawca dokona porównania tych informacji z informacjami dostępnymi o przesyłce i jeśli uzna, że roszczenie klienta jest uzasadnione, przesyłka zostanie wprowadzona na wirtualny adres klienta.
  6. Klient wyraża zgodę, że jeśli usługodawca zdecyduje o nieprzydzieleniu niezidentyfikowanej przesyłki klientowi z powodu, iż dostarczone informacje nie są wystarczające do dokonania jednoznacznej identyfikacji właściciela, ta decyzja je ostateczna a klient traci prawo do ponownego wniesienia roszczenia o przyznanie niezidentyfikowanej przesyłki.
  7. Klient wyraża zgodę na to, iż nie ma tytułu prawnego do przesyłki, którą uznaje się za niezidentyfikowaną według punktu 8.1.

 9. Otwarcie przesyłek

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do otwarcia przesyłki w następujących przypadkach:
   1. Jeśli nie można zidentyfikować właściciela przesyłki i istnieje przypuszczenie, że przesyłka może zawierać dokumenty prowadzące do identyfikacji przesyłki.
   2. Jeśli usługodawca ma podejrzenia, że przesyłka może zawierać zakazane produkty zdefiniowane w punkcie 7.3.
   3. Przy konsolidacji przesyłki.
   4. Przy zleceniu usługi Kontrola przesyłki.
   5. Przy zleceniu usługi Fotografowanie przesyłki.

 10. Przechowywanie przesyłek

  1. Każdą przesyłkę przyjętą pod wirtualny adres można przechowywać u nas bezpłatnie przez okres 30 dni od daty wprowadzenia przesyłki do naszego systemu.
  2. Przed upływem terminu bezpłatnego przechowywania każdy klient będzie poinformowany o końcu tego terminu drogą mailową, 7, 3 i 1 dzień przed upływem tego terminu.
  3. Po upływie bezpłatnego terminu składowania zaczniemy naliczać opłatę za przechowywanie za każdy dzień i przesyłkę według aktualnego cennika.
  4. Maksymalny czas, podczas którego będziemy przechowywać przesyłkę wynosi 90 dni, przy czym dni od 31 do 90 podlegają opłacie.
  5. Przed upływem 90-dniowego okresu każdy klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową, 30, 7 i 1 dzień przed upływem tego terminu.
  6. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli klient nie otrzyma od nas którejś lub żadnej z wiadomości mailowych zawierających te informacje. Klient ma obowiązek upewnić się, kiedy następuje koniec bezpłatnego okresu składowania lub koniec 90-dniowego terminu składowania.
  7. Jeśli klient nie wystąpi o wysłanie przesyłki do odbiorcy do końca 90-dniowego okresu składowania, przyjmuje się, że klient nie jest zainteresowany przesyłką i prawo własności do przesyłki przechodzi na usługodawcę.
  8. Opłata za składowanie przesyłki, która stała się własnością usługodawcy zostanie naliczona klientowi, którego konto zostanie zablokowane do momentu zapłacenia dłużnej sumy.
  9. Z przesyłką, która przeszła na własność usługodawcy, usługodawca postąpi według własnego uznania.

 11. Zniszczenie lub sprzedaż przesyłki przez usługodawcę

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zniszczenia, sprzedania lub innej formy postąpienia z przesyłką jeśli:
   1. Przesyłka zawiera zakazane produkty według punktu 7.3.
   2. Jeśli przesyłka została wysłana z innego kraju niż kraj członkowski UE.
   3. Jeśli klient nie wystąpił o wysłanie przesyłki w terminie 90 dni od wprowadzenia przesyłki do naszego systemu.
   4. Jeśli klient wystąpił o anulowanie rejestracji na naszej stronie internetowej a pod jego wirtualnym adresem znajdują się przesyłki, co do których nie zostało zlecone przekierowanie do odbiorcy.

 12. Usługa Kontrola przesyłek

  1. Zlecenie kontroli przesyłki klient jest zobowiązany złożyć wyłącznie poprzez swoje konto, wyznaczając przesyłkę, którą chce skontrolować i wysyłając listę produktów zawartych w przesyłce.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli przesyłki w jak najkrótszym możliwym czasie, zazwyczaj do 24 godzin, ale tylko w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
  3. Usługa Kontrola Przesyłek podlega opłacie według aktualnego cennika.
  4. Anulowanie zlecenia kontroli przesyłki jest możliwe tylko wtedy, kiedy kontrola jeszcze się nie zaczęła to znaczy status kontroli przesyłki to Oczekuje na kontrolę.
  5. Jeśli klient wystąpi o anulowanie kontroli przesyłki w czasie, kiedy kontrola już się rozpoczęła, to znaczy, status kontroli przesyłki na koncie klienta to Kontrolowana lub Skontrolowana, zlecenie anulowania kontroli zostanie odrzucone a klient zostanie obciążony opłatą za wykonanie tej kontroli.
  6. W czasie, kiedy przesyłka oczekuje na kontrolę lub jest kontrolowana, przesyłka nie może zostać wysłana aż do momentu dokończenia kontroli przesyłki i nie jest możliwe zlecenie innej usługi dotyczącej tej przesyłki.
  7. O wyniku kontroli przesyłki usługodawca poinformuje klienta mailowo, klient może go również sprawdzić na swoim koncie na naszej stronie internetowej.
  8. Raport dotyczący kontroli przesyłki będzie zawierać następujące informacje, jeśli są relewantne do statusu przesyłki:
   1. Uszkodzenie zewnętrznego opakowania przesyłki.
   2. Uszkodzenie wewnętrznego opakowania przesyłki.
   3. Uszkodzenie produktów w przesyłce.
   4. Opis uszkodzenia lub innego problemu z przesyłką.
   5. Liczba produktów w przesyłce.
  9. Przy kontroli przesyłki nie jest wykonywana kontrola funkcjonowania produktów znajdujących się w przesyłce.
  10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, którego przy kontroli przesyłki nie można było zobaczyć gołym okiem.

 13. Usługa Fotografowanie przesyłek

  1. Zlecenie sfotografowania przesyłki klient powinien złożyć wyłącznie przez swoje konto poprzez wyznaczenie przesyłki, której sfotografowanie chce zlecić oraz określenie, którymi zdjęciami przesyłki jest zainteresowany.
  2. Usługodawca może wykonać następujące zdjęcia przesyłki:
   1. Zdjęcie etykiety adresowej.
   2. Zdjęcie zewnętrznego opakowania przesyłki (zdjęcie obowiązkowe).
   3. Zdjęcie uszkodzenia zewnętrznego opakowania przesyłki. Jeśli opakowanie nie jest uszkodzone, zdjęcie nie będzie wykonane.
   4. Zdjęcia zawartości przesyłki. Poszczególne pozycje zostaną umieszczone na powierzchni 90x60 cm (jeśli pozwala na to charakter produktu) w taki sposób, aby jak najmniej na siebie nachodziły. Jeśli nie można umieścić wszystkich pozycji na takiej powierzchni, zostanie wykonanych więcej zdjęć w taki sposób, aby na zdjęciach były wszystkie pozycje.
   5. Zdjęcie każdego produktu w przesyłce. Na jednym zdjęciu będzie znajdować się tylko jeden produkt. Zostanie wykonanych tyle zdjęć, ile jest produktów w przesyłce.
   6. Zdjęcie lub skan listu przewozowego lub faktury. Jeśli przesyłka nie zawiera listu przewozowego ani faktury, fotografia/skan nie zostanie wykonana.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania zdjęć przesyłki w jak najkrótszym możliwym czasie, zazwyczaj do 24 godzin, ale tylko w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku.
  4. Rozdzielczość wykonanych zdjęć wynosi 600x480 pikseli.
  5. Usługa Fotografowanie przesyłek jest płatna według aktualnego cennika.
  6. Anulowanie zlecenia sfotografowania przesyłki jest możliwe tylko wtedy, kiedy fotografowanie się nie rozpoczęło, to znaczy status fotografowania przesyłki na koncie klienta został podany jako Oczekuje na sfotografowanie.
  7. Jeśli klient zleci anulowanie fotografowania przesyłki w czasie, kiedy robienie zdjęć już się rozpoczęło, oznacza to, że status fotografowania przesyłki na koncie klienta jest podany jako Fotografowana lub Sfotografowana, zlecenie anulowania przesyłki zostanie odrzucone a klient zostanie obciążony opłatą za wykonanie zdjęć.
  8. W czasie kiedy przesyłka czeka na sfotografowanie lub fotografowanie przebiega, przesyłki nie można wysłać do momentu zakończenia fotografowania, nie jest również możliwe złożenie innego zlecenia dotyczącego tej przesyłki.
  9. Usługodawca poinformuje klienta o zakończeniu fotografowania przesyłki drogą mailową, a klient znajdzie zdjęcia na swoim koncie na naszej stronie internetowej.

 14. Zwrot przesyłek do nadawcy

  1. Jeśli klient wystąpi do usługodawcy o zwrot doręczonej przesyłki z wirtualnego adresu do nadawcy, usługodawca zobowiązuje się zaakceptować tę decyzję przy spełnieniu wszystkich przedstawionych warunków:
   1. Przesyłka fizycznie znajduje się w naszym magazynie w UK.
   2. Klient otrzymał zgodę nadawcy na zwrot przesyłki.
   3. Klient przekaże usługodawcy numer referencyjny dotyczący zwrotu przesyłki, jeśli został mu przydzielony przez nadawcę.
   4. Klient uiści opłatę za tę usługę na rzecz usługodawcy według aktualnego cennika oraz koszty wysyłki za doręczenie przesyłki z wirtualnego adresu do nadawcy jeszcze przed wysłaniem przesyłki.
  2. Z usługi Zwrot przesyłki nie można skorzystać, jeśli przesyłka już opuściła nasz magazyn w UK.

 15. Konsolidacja przesyłek

  1. Zlecenie konsolidacji przesyłek klient przekazuje na swoim koncie poprzez wskazanie przesyłek, które chce skonsolidować. Zlecenie jest składane w procesie wysyłania przesyłek.
  2. Usługodawca przeprowadzi konsolidację przesyłek jeśli:
   1. Klient zleci odesłanie co najmniej dwóch przesyłek w jednym zleceniu.
   2. Przesyłki można zapakować w któryś ze standardowych formatów kartonowych pudełek podanych w cenniku.
   3. Przewiduje się, że konsolidacja obniży koszty wysyłki.
  3. Usługodawca przeprowadzi konsolidację w taki sposób, że ze skonsolidowanych przesyłek usunie opakowanie zewnętrzne, jeśli pomoże to zmniejszyć wielkość/wymiary przesyłki i nie będzie mieć to negatywnego wpływu na ochronę produktu/produktów w przesyłce. Wszystkie tak przygotowane przesyłki włoży do pudełka standardowego typu.
  4. Usługodawca zobowiązuje się skonsolidować przesyłki w taki sposób, aby wszystkie przesyłki można było wysłać w jak najmniejszej liczbie pudełek, nie narażając przy tym bezpieczeństwa doręczenia skonsolidowanej przesyłki do odbiorcy z powodu nieodpowiedniego zapakowania.
  5. Po skonsolidowaniu przesyłki klient w terminie do 10 dni powinien wybrać sposób jej doręczenia do odbiorcy. Podczas tego okresu skonsolidowana przesyłka będzie bezpłatnie przechowywana w naszym magazynie.
  6. Do skonsolidowanej przesyłki nie można dodawać kolejnych ani usuwać już dodanych przesyłek.
  7. Jeśli w terminie 10 dni od skonsolidowania przesyłki, nie dojdzie do wyboru sposobu doręczenia przesyłki do odbiorcy, konsolidacja przesyłki zostanie anulowana a klient zostanie obciążony opłatą według aktualnego cennika.

 16. Wysłanie przesyłek

  1. Klient zleca wysyłkę przesyłek wyłącznie na swoim koncie.
  2. Usługodawca wyśle wymagane przesyłki wyłącznie na nazwisko zarejestrowanego klienta i tylko do kraju podanego w rejestracji, bez wyjątków.
  3. Wszystkie przesyłki zostaną wysłane dopiero po opłaceniu opłat za wysłanie przesyłki.
  4. Przy wysyłce przesyłki klient powinien podać rzeczywistą wartość przesyłki i jej prawdziwą zawartość.

 17. Transport przesyłek

  1. Przy doręczeniu przesyłek z wirtualnego adresu klienta do odbiorcy usługodawca współpracuje z następującymi firmami:
   1. Royal Mail – angielska poczta. Tylko jedna przesyłka do wagi 2 kg i suma wszystkich boków nieprzekraczająca 90 cm. Żaden wymiar przesyłki nie może przekroczyć 60 cm. Przesyłki wysyłane w każdy dzień roboczy. Transport lotniczy. Brak możliwości śledzenia przesyłki.
   2. Dolphi Transport – brak limitów wagowych i rozmiarowych. Przesyłki wysyłane raz w tygodniu tylko do krajów: Republika Czeska i Słowacja. Transport drogowy. Możliwość śledzenia przesyłki.
   3. Parcelforce – przesyłki do wagi 30 kg, wysyłane w każdy dzień roboczy. Transport lotniczy. Możliwość śledzenia przesyłki.
   4. DPD – przesyłki do wagi 30 kg, wysyłane w każdy dzień roboczy. Transport drogowy. Możliwość śledzenia przesyłki.
   5. UK Mail – przesyłki do wagi 25 kg, wysyłane w każdy dzień roboczy. Transport lądowy. Możliwość śledzenia przesyłki.
  2. Sposób dostawy, ewentualnie kuriera, klient wybiera sam po przygotowaniu przesyłki do wysyłki przez usługodawcę.
  3. Koszty wysyłki przesyłki do odbiorcy są naliczane według aktualnego cennika.
  4. Klient zobowiązuje się sprawdzić wysokość kosztów wysyłki do odbiorcy jeszcze przed zamówieniem towaru na swój wirtualny adres, za pomocą kalkulatora kosztów wysyłki dostępnego na naszej stronie internetowej.
  5. Każdą wysłaną przesyłkę można śledzić za pomocą numeru śledzenia, jeśli przewoźnik oferuje taką usługę.

 18. Opłaty i płatności

  1. Wszystkie opłaty podane na naszej stronie są podane w GBP i zawierają podatek VAT, jeśli nie podano inaczej.
  2. Przy obliczeniu wysokości opłat za nasze usługi kierujemy się aktualnym cennikiem opublikowanym na naszej stronie internetowej.
  3. Opłaty za nasze usługi można uiścić w następujący sposób:
   1. Przez system płatniczy PayPal w walucie GBP.
   2. Kartą płatniczą przez systemu PayPal (bez rejestracji w tym systemie).
   3. Przelew na konto bankowe prowadzone w walucie GBP w Wielkiej Brytanii.
   4. Przelew na konto bankowe prowadzone w EUR w Republice Słowackiej.
   5. Przelew na konto bankowe prowadzone w CZK w Republice Czeskiej.
  4. Przy płatności na konto bankowe prowadzone w EUR lub CZK opłaty za nasze usługi zostaną przeliczone z waluty GBP na odpowiednią walutę według aktualnego kursu EBC – Europejskiego Banku Centralnego, i zwiększone o 6.5%.

 19. Katalog e-sklepów

  1. Katalog e-sklepów ma wyłącznie charakter informacyjny i nie gwarantujemy, że wszystkie e-sklepy opublikowane w tym katalogu mogą dostarczyć przesyłkę na Twój wirtualny adres.
  2. Nie gwarantujemy, że wszystkie e-sklepy opublikowane w tym katalogu będą akceptować inną kartę płatniczą niż ta wydana w UK.
  3. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy, które mogą nastąpić przy zamówieniu towaru z e-sklepów opublikowanych w tym katalogu.
  4. Klient powinien się upewnić, że e-sklep, w którym chce zamówić towar, jest zdolny/chętny dostarczyć towar pod jego wirtualny adres.

 20. Odpowiedzialność za szkodę

  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za utratę przesyłki, uszkodzenie przesyłki, kradzież przesyłki tylko w przypadku, jeśli przesyłka znajduje się w posiadaniu usługodawcy, to znaczy znajduje się fizycznie w naszym magazynie i nie chodzi o przesyłkę zdefiniowaną w punkcie 8.1. a także jest spełniony warunek z punktu 6.1.
  2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłkę, która została utracona, uszkodzona lub skradziona na drodze pomiędzy nadawcą a wirtualnym adresem klienta.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę, która została utracona, uszkodzona lub skradziona w czasie pomiędzy oddaniem przesyłki przewoźnikowi a doręczeniem przesyłki do odbiorcy.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracony zysk oraz za szkodę spowodowane błędnym lub opóźnionym doręczeniem przesyłki.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która powstanie w wyniku:
   1. Nieodpowiedniego oznaczenia przesyłki, przede wszystkim nieoznaczenia przesyłki za pomocą oznaczeń informujących o specjalnym obchodzeniu się jak: delikatne, uwaga szkło, ostrożnie, tą stroną do góry, itp.
   2. Oznaczenie przesyłki z niepełnym adresem.
   3. Doręczenie przesyłki poza godzinami pracy usługodawcy.
   4. Doręczenie pod inny adres niż nasz, ewentualnie wirtualny adres klienta.
   5. Jeśli przesyłki nie odbierze nasz pracownik.
   6. Jeśli przesyłka została wysłana z innego państwa niż państwo członkowskie UE.
   7. Jeśli doręczenie przesyłki jest uwarunkowane uiszczeniem jakiejkolwiek opłaty, przede wszystkim podatku cła i VAT lub zapłatą za sam towar.
   8. Jeśli klient nie otrzyma jakiejkolwiek wiadomości e-mail o charakterze informacyjnym z naszego system komputerowego.
   9. Jeśli przesyłka jest uszkodzona i tego uszkodzenia nie można było zobaczyć gołym okiem przy kontroli przesyłki.
   10. Jeśli przesyłka zawiera jakikolwiek produkt podany w punktach 7.3. i 7.4.
   11. Zakup produktu, który nie jest przeznaczony lub nie ma homologacji na użytkowanie w Twoim kraju.

 21. Ubezpieczenie przesyłek

  1. Usługodawca bierze odpowiedzialność za przesyłkę doręczoną pod wirtualny adres klienta w momencie, kiedy odbierze ją od kuriera, poczty lub jeśli przesyłka została osobiście doręczona przez nadawcę, od nadawcy, jeśli nie chodzi o przesyłkę zdefiniowaną w punkcie 8.1.
  2. Usługodawca przestaje ponosić odpowiedzialność za przesyłkę w chwili jej przekazania do doręczenia kurierowi lub poczcie.
  3. Każda przesyłka, która jest w naszym posiadaniu, to znaczy znajduje się fizycznie w naszym magazynie, jest ubezpieczona od uszkodzenia i kradzieży do wysokości maksymalnie 250 GBP.
  4. W chwili przekazania przesyłki doręczycielowi w celu doręczenia przesyłki do odbiorcy, przesyłka jest ubezpieczona przez samego przewoźnika.
  5. Wysokość ubezpieczenia w czasie transportu przesyłki do odbiorcy różni się w zależności od przewoźnika, a jej aktualna wysokość jest następująca:
   1. Royal Mail – przesyłki ubezpieczone do wysokości 20 GBP.
   2. Dolphi Transport - przesyłki ubezpieczone do wysokości 500 GBP.
   3. Parcelforce - przesyłki ubezpieczone do wysokości 100 GBP.
   4. DPD - przesyłki ubezpieczone do wysokości od 50 do 200GBP.
   5. UK Mail - przesyłki ubezpieczone do wysokości 50 GBP.
  6. Jeśli przesyłka zawiera więcej niż jedną paczkę, suma ubezpieczenia odnosi się do całej przesyłki, nie na każdą paczkę osobno. Suma ubezpieczenia zostanie podzielona równo na wszystkie paczki tworzące przesyłkę.

 22. Reklamacje

  1. Każdy klient ma prawo zgłosić reklamację na nasze usługi.
  2. Jakakolwiek reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej oraz doręczona drogą mailową lub przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej w terminie podanym w punkcie 22.3.
  3. Terminy składania reklamacji są następujące:
   1. Reklamacja dotycząca uszkodzenia przesyłki podczas transportu do odbiorcy – 2 dni po planowanym doręczeniu do odbiorcy.
   2. Reklamacja utraty przesyłki podczas transportu do odbiorcy – 2 dni po planowanym doręczeniu do odbiorcy.
   3. Reklamacja usług Kontrola przesyłek i Fotografowanie przesyłek – 5 dni od otrzymania usługi.
   4. Pozostałe reklamacje – do 10 dni.
  4. Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia lub utraty przesyłki podczas transportu do odbiorcy, usługodawca będzie rozpatrywać reklamację w imieniu klienta bezpośrednio z przewoźnikiem lub agentem, przez którego transport został zamówiony i ubezpieczony.
  5. Usługodawca nie może wpłynąć na wynik reklamacji, która dotyczy uszkodzenia lub utraty przesyłki przez przewoźnika, a klient zobowiązuje się respektować decyzję przewoźnika lub jego agenta co do wyniku reklamacji.
  6. Niedotrzymanie terminu złożenia reklamacji według punktu 22.3. będzie skutkować odrzuceniem reklamacji.
  7. Reklamacja uszkodzenia przesyłki podczas transportu do odbiorcy zostanie odrzucona, jeśli:
   1. Pakowanie przesyłki nie będzie odpowiadać profesjonalnym standardom. Ta zasada nie obowiązuje, jeśli przesyłkę pakował usługodawca.
   2. Opakowanie zewnętrzne przesyłki nie będzie uszkodzone.
   3. Przesyłka przy odbiorze od przewoźnika nie została opisana jako uszkodzona.
   4. Uszkodzona przesyłka włącznie z opakowaniem zewnętrznym i wewnętrznym nie będzie udostępniona do inspekcji przeprowadzanej przez przewoźnika lub jego przedstawiciela, jeśli przesyłka zmieniła swój pierwotny stan lub przesyłka była naprawiana jeszcze przed inspekcją lub jeśli przesyłka nie znajduje się w miejscu, gdzie została doręczona przez przewoźnika.
   5. Przesyłka zawiera jakikolwiek produkt znajdujący się na liście w punkcie 7.3. i w punkcie 7.4., lub jeśli przesyłka nie odpowiada warunkom w punktach od 7.2.1. do 7.2.6.
   6. Nasz klient podał nieprawdziwe informacje dotyczące zawartości przesyłki i zawartość przesyłki nie jest zgodna z rzeczywistością.
  8. Reklamacja utraty przesyłki podczas transportu do odbiorcy zostanie odrzucona jeśli:
   1. Przesyłka była oznaczona nieprawidłowym lub niepełnym adresem. Usługodawca opisze przesyłkę dokładnie takim adresem, jaki otrzymał od klienta.
   2. Przesyłka zawiera którąkolwiek pozycję listy w punkcie 7.3. oraz w punkcie 7.4., lub jeśli przesyłka nie odpowiada warunkom w punktach od 7.2.1. do 7.2.6.
   3. Nasz klient podał nieprawdziwe informacje dotyczące zawartości przesyłki i zawartość przesyłki nie jest zgodna z rzeczywistością
  9. W razie reklamacji uszkodzenia lub utraty paczki podczas dostawy do odbiorcy należy wraz z pisemną reklamacją wysłać również dokument potwierdzający wartość przesyłki (faktura lub paragon) a w przypadku uszkodzenia przesyłki wysłać zdjęcia, z których wynika zakres uszkodzenia. Niedotrzymanie tego warunku może oznaczać odrzucenie reklamacji.
  10. Reklamację uszkodzenia przesyłki, która została doręczona na wirtualny adres klienta a uszkodzenie zostało stwierdzone poprzez usługę Kontrola przesyłek lub Fotografowanie przesyłek bądź też uszkodzenie zostało stwierdzone podczas odbioru przesyłki od kuriera, poczty lub przy osobistym doręczeniu przesyłki, klient załatwia sam z nadawcą przesyłki. W to postępowanie usługodawca w żaden sposób nie ingeruje.
  11. Reklamację utraty przesyłki, która miała być ale nie została doręczona na wirtualny adres klienta, załatwia sam klient z nadawcą przesyłki. W to postępowanie usługodawca w żaden sposób nie ingeruje.
  12. Reklamację utraty przesyłki, która jest w posiadaniu usługodawcy, to znaczy fizycznie powinna znajdować się w naszym magazynie, klient musi zgłosić w terminie podanym w punkcie 22.3.4. Do reklamacji należy dołączyć dokument potwierdzający wartość przesyłki (faktura) ewentualnie dalsze dokumenty, których usługodawca lub ubezpieczyciel mogliby wymagać.
  13. W razie jakiejkolwiek reklamacji usługodawca będzie kontaktować się wyłącznie z klientem – właścicielem konta, z którego dokonano zlecenia przekierowania paczki. Klient zobowiązuje się do współpracy przy rozpatrywaniu reklamacji.
  14. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w jak najkrótszym możliwym czasie. Na długość postępowania reklamacyjnego nie mamy jednak wpływu, jeśli musimy czekać na reakcję klienta lub reakcję przewoźnika lub jego agenta.

 23. Postanowienia końcowe

  1. Jeśli któraś z części niniejszych Warunków Handlowych byłaby prawnie nieegzekwowalna, nie wpływa to na ważność lub wymagalność pozostałych części niniejszych Warunków Handlowych.
  2. Niniejsze Warunki Handlowe pozostają bez wpływu na prawa klienta wynikające z ustawy.
  3. Usługodawca i klient wyrażają zgodę, aby spory wynikające z niniejszych Warunków Handlowych podlegały ustawom angielskim i angielskim sądom.
  4. Niniejsze Warunki Handlowe wchodzą w życie dnia 23.9.2017.


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Wszelkie prawa zastrzeżone.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt